სიახლე

პრაქ­ტი­კულ აკა­დე­მი­ა­ში მულტიმედია  ჟურნალისტიკის  პროფესიულ  პროგრამაზე სტუ­დენ­ტე­ბის მე­ო­რე ნა­კად­მა და­ი­წყო სწავ­ლა.

მულ­ტი­მე­დია ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის 3 თვი­ა­ნი კურ­სის ფარ­გლებ­ში, სტუ­დენ­ტებს პრაქ­ტი­კო­სი ტრე­ნე­რე­ბი და მოწ­ვე­უ­ლი ლექ­ტო­რე­ბი უზი­ა­რე­ბენ სა­კუ­თარ ცოდ­ნა­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბას.

პრო­ექ­ტის პირ­ვე­ლი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის სე­მი­ნა­რე­ბი და პრაქ­ტი­კუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი ჩა­ტარ­და ისეთ თე­მებ­ზე, რო­გო­რი­ცაა: პრო­დი­უ­სინ­გის სა­ფუძ­ვლე­ბი, იდე­ე­ბის გე­ნე­რი­რე­ბისა და კრე­ა­ტი­ვის სა­კი­თხე­ბი, თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­დია ტენ­დენ­ცი­ე­ბი­სა და კონ­ტენტ მარ­კე­ტინ­გის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი.

 პრაქ­ტი­კუ­ლი აკა­დე­მია სტუ­დენ­ტე­ბის მე­ო­რე ნა­კადს მას­პინ­ძლობს. აკა­დე­მი­ა­ში სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში, ისი­ნი შეძ­ლე­ბენ თა­ნა­მედ­რო­ვე ჟურ­ნა­ლის­ტის­თვის სა­ჭი­რო უნარ-ჩვე­ვე­ბი გა­ნი­ვი­თა­რონ.

"ვფიქ­რობ, რომ საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სო ნა­კა­დი მი­ვი­ღეთ, რომ­ლებ­საც 3 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სა­ინ­ტე­რე­სო კურსს ვპირ­დე­ბით.“ - პრაქტიკული აკადემიის  დირექტორის მოადგილე   ნინო მა­რე­ხაშ­ვი­ლი.

პირ­ვე­ლი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში  სტუ­დენ­ტები­  ჩვენი  პარტნიორი ორგანიზაციის პალიტრა მედიას  გაერთიანებულ  ნიუსრუმის სამუშაო პროცესებში  ჩაერთვნენ,  ერთ-ერთი მიმართულების ხელ­მძღვა­ნე­ლი ნინო ტუ­რაშ­ვი­ლი თვლის, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლი უნა­რე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა მო­მა­ვა­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

„სა­ლექ­ციო კურ­სის პა­რა­ლე­ლუ­რად, პა­ლიტ­რის აკა­დე­მი­ის სტუ­დენ­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვთ კონ­ტენტ მარ­კე­ტინ­გის მიმართულებლაში  პრაქ­ტი­კულ სა­მუ­შა­ო­ებ­ში ჩა­ერ­თონ. სტუ­დენ­ტე­ბი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში სხვა­დას­ხვა ვებ პლატ­ფორ­მე­ბის რე­დაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად მუ­შა­ო­ბენ, ქმნი­ან და ამუ­შა­ვე­ბენ კონ­ტენს და შე­დე­გად, რამ­დე­ნი­მე მათ­გა­ნის ნა­მუ­შე­ვა­რი უკვე სა­ი­ტებ­ზეც გან­თავ­სდა.“ - გვიხ­სნის   ნინო ტუ­რაშ­ვი­ლი.

სწავ­ლე­ბის პირ­ვე­ლი კვი­რის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებ­ზე პრაქ­ტი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის რამ­დე­ნი­მე სტუ­დენტს ვე­სა­უბ­რეთ:

მა­რი­ამ ტუ­რ­ძი­ლა­ძე  პრაქ­ტი­კუ­ლი კურ­სის პირ­ველ დღეს Marao.ge-ს რე­დაქ­ცი­ა­ში მოხ­ვდა.

„თავ­და­პირ­ვე­ლად რე­დაქ­ტორ­მა აგ­ვიხ­სნა თუ რო­გორ უნდა გავ­ხა­დოთ სტა­ტია კი­თხვა­დი და მოგ­ვცა პრაქ­ტი­კუ­ლი რჩე­ვე­ბი, შემ­დგემ კი, დაგ­ვა­ვა­ლა ჩვენ­თვის სა­სურ­ველ თე­მა­ზე მოგ­ვემ­ზა­დე­ბი­ნა მა­სა­ლა. მე გა­დავ­წყვი­ტე თი­ნე­ი­ჯე­რე­ბის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მა­ზე და­მე­წე­რა სტა­ტია, რო­მე­ლის სა­თა­უ­რია „6 ნა­ბი­ჯი სი­ზარ­მა­ცის და­საძ­ლე­ვად“ თე­მის და­მუ­შა­ვე­ბი­სას რე­დაქ­ტო­რის მი­თი­თე­ბე­ბი გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნე, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში კი ჩემი მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სტა­ტია Marao.ge-ზე გან­თავ­სდა. “ - გვი­თხრა მა­რი­ამ­მა.

აკა­დე­მი­ის კი­დევ ერთი სტუ­დენ­ტი   ნიკა ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი  სპორ­ტუ­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი­კით არის და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი.

„რო­დე­საც გა­ვი­გე, რომ სპორ­ტუ­ლი გა­მო­ცე­მა Sportall.ge  მულტიმედია  ჟურნალისტიკის პროფესიული პროგრამის  ჩამონათვალში იყო  , პირ­ველ რიგ­ში ამ გა­მო­ცე­მის რე­დაქ­ცი­ას მი­ვა­კი­თხე. Sportall.ge- ს რე­დაქ­ტორ­მა პრაქ­ტი­კუ­ლად ამიხ­სნა თუ რო­გო­რი ფორ­მით უნდა მი­ვი­დეს სტა­ტია მკი­თხვე­ლამ­დე, რო­გორ უნდა გა­ფორმ­დეს ვი­ზუ­ა­ლუ­რად. ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მო­ვამ­ზა­დე მა­სა­ლა უცხო­უ­რი გა­მო­ცე­მის მი­ხედ­ვით, რო­მე­ლიც რე­დაქ­ტი­რე­ბის გავ­ლის შემ­დეგ ვებ-გვერ­დზე გან­თავ­სდა. ამ ფაქ­ტმა დიდი მო­ტი­ვა­ცია მომ­ცა“ - აგ­ვიხ­სნა ნი­კამ.

ას­მათ ჟი­ჟი­აშ­ვი­ლიც  აკა­დე­მი­ის სტუ­დენ­ტი გახ­ლავთ. მისი მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სტა­ტია ვებ-პორ­ტალ Astrologi.ge -ზე გან­თავ­სდა.

"ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო იყო პირ­ვე­ლი კვი­რა აკა­დე­მი­ა­ში, ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბას გა­ვე­ცა­ნი. ჩემ­თვის ძა­ლი­ან ახ­ლოს არის ას­ტრო­ლო­გი­ის სფე­რო, პირ­ვე­ლი და­ვა­ლე­ბაც სწო­რედ Astrologi.ge -ს რე­დაქ­ტო­რის, თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძის­გან მი­ვი­ღე. თავ­და­პირ­ვე­ლად მან ამიხ­სნა მა­სა­ლის მომ­ზა­დე­ბის ტექ­ნი­კუ­რი დე­ტა­ლე­ბი, მო­ვამ­ზა­დე სტა­ტია, რო­მე­ლიც რე­დაქ­ტი­რე­ბის შემ­დეგ, აღ­ნიშ­ნულ ვებ-გვერ­დზე და­ი­დო" - გვი­ამ­ბო ას­მათ ჟი­ჟი­აშ­ვილ­მა.

პრაქ­ტი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის 10 სტუ­დენ­ტი პრაქტიკულ აკადემიაში   პროგრამის  ფარგლებში  აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პრაქ­ტი­კუ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბის შეს­წავ­ლას აგ­რძე­ლებს. მათ წინ თით­ქმის სამ­თვი­ა­ნი, დატ­ვირ­თუ­ლი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სას­წავ­ლო კურ­სი აქვთ.