შრომის სამართალი

ტრენინგები

პროგრამის ხანგრძლივობა – 8 შეხვედრა, 16 საათი.

ჩატარების ფორმატი – პირისპირ

სწავლების ენა – ქართული 

 

ტრენინგის მიზანია შრომის სამართლის პრაქტიკული ასპექტები და თანამედროვე სტანდარტები გააცნოს აუდიტორიას. დაეხმარება მონაწილეს სფეროში არსებული პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაჭრის გზების პოვნაში.

ტრენინგი დაფუძნებულია უახლეს სასამართლო პრაქტიკაზე. შეხვედრების განმავლობაში განხილული იქნება თანამედროვე პრობლემური ქეისები, მონაწილეები გაეცნობიან სფეროში საჭირო პრაქტიკულ დოკუმენტებს (შინაგანაწესი/ბრძანება და სხვ.)

300.00 ლარი

რეგისტრაცია

ტრენინგის განმავლობაში განხილული იქნება:

 

 • განსხვავება შრომით ურთიერთობასა და მომსახურების ხელშეკრულებას შორის; თითოეულის მახასიათებლები და უპირატესობები.
 • შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები და დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში; ქმედუნარიანობის ცნება.
 • შრომითი ხელშეკრულების ფორმა და შინაარსი; წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა.
 • ინდივიდუალური ან/და კოლექტიური შრომითი ურთიერთობა; კოლექტიური ხელშეკრულების იდეა და შესაძლებლობები.
 • სამუშაო დროის რეგულირება, მათ შორის: ცვლები, ზეგანაკვეთური სამუშაო, ღამით მუშაობა, შვებულება და თითოეულის ანაზღაურების წესი.
 • არასრული სამუშაოს, გამოსაცდელი ვადის, სტაჟირების რეგულირება.
 • ანაზღაურება, დაქვითვა და იძულებითი მოცდენა, საბოლოო ანგარიშსწორება; მივლინების რეგულირება.
 • შინაგანაწესი, მისი მნიშვნელობა და საკითხები, რომლებიც შინაგანაწესით რეგულირდება.
 • ხელშეკრულების პირობების შეცვლა.შრომის პირობები, კონსულტაციები და კოლექტიური ურთიერთობა.
 • შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და შეწყვეტა. 
 • დავა/პასუხისმგებლობა, გაფიცვა, ლოკაუტი და მასობრივი დათხოვნა. კოლექტიური დავის მედიაცია.
 • კურსის საფასური:
  300.00 ლარი
 • ნაკადი:

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი